Ôn thi - Gia sư Đà Nẵng

Ôn thi

WORD

1. Chuẩn bị văn bản -> Thẻ Home: font chữ Time New Roman, cõ chữ, đậm, nghiêng, canh lề 2 bên,…

2. Chia cột (Layout-Column)

3. Tạo tiêu đề nghệ thuật (Insert – Word Art)

4. Tạo chữ thả (Insert  – Drop cap)

5. Tạo danh mục hình ảnh/biểu đồ/sơ đồ,….

6. Chèn hình, tuỳ chỉnh vị trí của hình so với chữ

7. Tạo và tuỳ chỉnh bảng

8. Tạo cước chú (Reference -> Insert Endnote, Footnote)

9. Tạo mục lục tự động

10. Trộn thư

POWERPOINT

1. Tạo các slide mới

2. Chèn các đối tượng: hình ảnh, âm thanh, video, sơ đồ, biểu đồ,…. vào slide

3. Taọ hiệu ứng cho các thành phần trong slide

4. Tạo hiệu ứng chuyển tiếp giữa các slide

5. Tạo liên kết trong slide

6. Tạo slide master

0938359147